58 347-93-20 poradnia@grmed.pl

Regulamin

REGULAMIN DOTYCZY UCZESTNICTWA W KONGRESIE ORGANIZOWANYM PRZEZ GRMED SP. Z O.O.

1. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w II Ogólnopolskim Kongresie Dietetyki I Medycyny Funkcjonalnej jest: zarejestrowanie się drogą mailową, co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem uczestnictwa oraz jego akceptacją.

wniesienie opłaty uczestnika w wyznaczonej kwocie w odpowiednich terminach:

Opłaty:

 

………………………..

Opłata konferencyjna zawiera pakiet dwudniowy:

• uczestnictwo w wykładach  i panelach dyskusyjnych

• bufet kawowy w dni konferencyjne

• lunch w dni konferencyjne

• materiały konferencyjne

• udział w wystawie medycznej

• certyfikat uczestnictwa

 

Rejestracji uczestnictwa należy dokonać drogą mailową konferencja@grmed.pl

Wpłat należy dokonać na konto wskazane w mailu zwrotnym potwierdzającym rejestrację na Kongresie.

W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania Kongresu, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty Kongresu.

Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Kongresie!

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie i lokalizacji konferencji bez podania przyczyny.

Warunki rezygnacji:

• Jeżeli osoba zarejestrowana,(która nie dokonała płatności) złoży pisemną rezygnację do………………..nie zostanie obciążona kasztami rezygnacji, po ……………… zostanie obciążony  kosztami administracyjnymi w wysokości 200 zł + VAT/osobę.

• Osoby zarejestrowane,(które nie dokonały płatności) a nie odwołają pisemnie swojego uczestnictwa (konferencja@grmed.pl) i nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa (……….. zł brutto) na podstawie wystawionej im faktury z 7 dniowym terminem płatności.

• Dokonanie płatności jest jednoznaczne z deklaracją uczestnictwa w Kongresie oraz akceptacją warunków uczestnictwa/rezygnacji i nie podlega zwrotowi.

• Zamiast zgłoszonej osoby w Kongresie może wziąć udział inny uczestnik (o czym należy poinformować organizatora Kongresu najpóźniej do ……………….)

 

2. Regulamin Wystawy

WYSTAWA DIETETYCZNO-MEDYCZNA

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem wystawy Dietetyczno-Medycznej jest GRMED Sp. z o.o. ul. Smolna 3c, 81-877 Sopot, NIP 585-14-50-645, KRS 337003, zwana dalej organizatorem.

1.2 Wystawa odbywać się będzie w dniach 04-05 czerwca 2017 roku,w ……….. ………………………………………………………… .

1.3 Wystawa czynna będzie w godzinach: I dzień (sobota,04.06.2017): 8.00-18.00 oraz II dzień (niedziela, 05.06.2016): 8.00-17.30.

1.4 Wystawa jest imprezą towarzyszącą „II Ogólnopolskiemu Kongresowi Dietetyki i Medycyny Funkcjonalnej”.

II. Świadczenia organizatora

2.1 Cena powierzchni wystawowej obejmuje:
a. czynsz najmu powierzchni wystawowej
b. koszty wykonania przyłącza elektrycznego
c. koszty zużycia energii elektrycznej.
d. 2 dniowe wyżywienie dla wystawcy
e. monitorowany parking (do wyczerpania miejsc)
f. biurka i krzesła

2.2 Organizator zapewnia:
a. oświetlenie i ogrzewanie terenu wystawy
b. ochronę terenu wystawy
c. utrzymanie czystości na terenie wystawy

2.3 Usługi dodatkowe, dostępne odpłatne na zamówienia wystawcy.

III. Warunki uczestnictwa

3.1 Warunkiem uczestnictwa w wystawie jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail organizatoragrmed@grmed.pl oraz wpłata 100% kosztów udziału na konto organizatora (60 1140 2004 0000 3502 7558 9133) z dopiskiem „Kongres/Wystawca”.

3.2 Wystawca zostanie poinformowany poczta elektroniczna o przyjęciu zgłoszenia, o udziale w wystawie decyduje wpłata.

3.3 Organizator może nie dopuścić wystawcy do udziału w wystawie w przypadku braku dokonania zapłaty kosztów udziału.

IV. Cennik, płatności, zniżki

4.1. Rozmieszczenie stanowisk wystawienniczych znajduje się w załączniku 2 do Regulaminu wystawy.

4.2 Wielkość stanowisk to: minimum 4m2 oraz 6,8, lub zgodnie z zamówieniem.

4.3 Cena za 1m2 miejsca na stanowisko wystawiennicze określona jest w załączniku nr 1.

4.4 Wystawca we własnym zakresie realizuje zabudowę, ustawienie swojego stanowiska wystawienniczego.

4.5 W przypadku rezerwacji więcej niż jednego stanowiska wystawcy przysługuje prawo do 10% zniżki.

4.6 Pełnej płatności za udział w wystawie należy dokonać do 15.05.2017 roku.

V. Rezygnacja z uczestnictwa

5.1 Jeżeli rezygnacja nastąpi po 15.05.2017 roku wystawca jest zobowiązany do pokrycia pełnej wartości za udział w wystawie wynikającej z umowy-zgłoszenia i wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

5.2 Jeżeli wystawca nie zagospodaruje wykupionego stanowiska wystawienniczego, to również wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

5.3 Rezygnacje należy zgłosić do organizatora na adres grmed@grmed.pl .

VI. Lokalizacja, zagospodarowanie i likwidacja stoiska

6.1 Wystaw odbędzie się w Hotelu Faltom (p. & 1.2) w sali „SOPOT” i zostanie przez organizatora oznaczona szyldem.

6.2 Przygotowanie ekspozycji wystawienniczej będzie możliwe już w dniu 03.06.2017 r. od godz. 18.00.

6.3 Stoisko winno być przywrócone po zdemontowaniu do stanu pierwotnego.

VII. Zabezpieczenie i ubezpieczenie mienia

7.1 ………………………….. zapewnia ogólną ochronę sal oraz terenów zewnętrznych w dzień i w nocy.

7.2 Wystawca jest zobowiązany zarówno w czasie trwania wystawy jak i w okresie montażu i demontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami.

7.3 Organizator zaleca wystawcą ubezpieczenie OC oraz mienia w okresie trwania wystawy.

7.4 Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Bhp i p.poz obowiązujących w obiektach wystawienniczych.

VIII. Usługi dodatkowe

8.1 Organizator zapewni podczas wystawy rozpowszechnianie oficjalnej Listy Wystawców

8.2 Wystawca jest zobowiązany najpóźniej do 15.04.2017 roku przesłać (elektronicznie) treść wpisu do Listy Wystawców wraz z jego logo, co równoznaczne będzie z wyrażeniem zgody przez wystawcę do użycia tej treści i logo w materiałach konferencyjnych i na stronach internetowych związanych z tym wydarzeniem.

IX. Postanowienia końcowe

9.1 Wszelkie ustalenia miedzy organizatorem a wystawca wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.2 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

9.3 Wszelkie sprawy sporne miedzy wystawca a organizatorem będą rozstrzygane przez sad właściwy dla organizatora.

9.4 Wszelkie reklamacje i roszczenia winny być zgłaszane w formie pisemnej do 7 dni po zakończeniu wystawy.

9.5 W przypadku okoliczności niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo odwołania, skrócenia, odłożenia lub częściowego zamknięcia wystawy. W takim przypadku wystawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania lub zmniejszenia opłat za uczestnictwo w wystawie.

Zapoznałem się z Regulaminem Wystawy Dietetyczno-Medycznej organizowanej przez GRMED Sp. z o.o. w ramach „II Ogólnopolskiego Kongresu Dietetyki i Medycyny Funkcjonalnej” w dniach 04-05 czerwca 2017 roku oraz akceptuje jego punkty.